Regulamin Hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu, zwane w dalszym ciągu „pokojami” wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego

3. Najemca hotelu zwany w dalszym ciągu „gościem hotelowym” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10:00 do 14:00 w dniu, w którym rozpoczyna się dla niego pobyt w hotelu, jeśli pokój ten jest wolny.

4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Hotel może odmówić przedłużenia pobytu gości w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych /pokoi/ lub w przypadku gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

8. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

9. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.

11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

15. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

16. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Jak również zabronione jest palenie papierosów i substancji podobnych w pokojach i miejscach nie wyznaczonych do tego.

18. Zabrania się również pozostawiania w gniazdkach elektrycznych ładowarek telefonicznych, komputerowych itp. podczas nieobecności w pokoju.

19. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu

20. Zabrania się również przestawiania oraz przenoszenia mebli i urządzeń będących wyposażeniem pokoi

21. Za zgubienie klucza, lub uruchomienie systemu przeciwpożarowego kara wynosi 50 zł od danego zajścia. Za utratę ręcznika hotelowego kara wynosi – mały 50,- , duży 100,-

Życzymy miłego pobytu

Pobierz regulamin