REGULAMIN POBYTU W POWIATOWYM OŚRODKU SPORTU

I ZARZĄDZANIA LOKALAMI W MIĘTNEM.

Dyrekcja Ośrodka będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu pokoi komercyjnych i niekomercyjnych, który ma służyć zapewnieniu spokoju

i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

Regulamin – Pokoje komercyjne

 

 1. Pomieszczenia mieszkalne w Ośrodku, zwane w dalszym ciągu „pokojami” wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00
 3. Najemca Ośrodka zwany w dalszym ciągu „Gościem Ośrodka” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 12:00 do 16:00 w dniu, w którym rozpoczyna się dla niego pobyt w Ośrodku, jeśli pokój ten jest wolny.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 08:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Ośrodek może odmówić przedłużenia pobytu gości w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych /pokoi/ lub w przypadku gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
 8. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 9. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Ośrodka.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 12. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 14. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 16. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 17. Ośrodek nie wynajmuje pokoi osobom indywidualnym z Gminy Garwolin.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Ośrodka. Jak również zabronione jest palenie papierosów i substancji podobnych w pokojach i miejscach nie wyznaczonych do tego.
 19. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Ośrodka.
 20. Zabrania się również przestawiania oraz przenoszenia mebli i urządzeń będących wyposażeniem pokoi.
 21. Za zgubienie klucza, lub uruchomienie systemu przeciwpożarowego kara wynosi 50 zł od danego zajścia.

 

Regulamin -Pokoje niekomercyjne

 

 1. Rezerwacja pokoju niekomercyjnego odbywa się pod nr telefonu 25-682-30-89.
 2. Wynajęcie pokoju niekomercyjnego odbywa się na nie dłużej niż 5 dób, dłuższy okres wynajęcia pokoi jest możliwy po akceptacji Kierownika Ośrodka i wolnym miejscu w danym pokoju.
 3. Pokoje wynajmowane są tylko dla osób z rezerwacją, w kolejności zgłoszenia.
 4. Gość Ośrodka musi uiścić tylko opłatę za media i eksploatację.
 5. Pokoje niekomercyjne są ogólnodostępne dla lokalnej społeczności.
 6. Pozostałe warunki zgodne z regulaminem pokoi komercyjnych.

Życzymy miłego pobytu

Pobierz regulamin