REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH
POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU  I ZARZĄDZANIA LOKALAMI W MIĘTNEM

 

1. Administratorem boisk jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem.
2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godz. 8:00 – 20:00.
PRZEBYWANIE NA OBIEKCIE SPORTOWYM PO GODZ. 20:00
JEST ZABRONIONE.
3. Z obiektu i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne,
zakłady pracy i osoby indywidualne po uprzednim zgłoszeniu terminu z Administratorem boisk. /tel. 25 682-
30-89 lub 518-606-612.
4. W czasie zajęć sportowych wstęp na boiska mają tylko uczestnicy zajęć.
5. Osoby biorące udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania odpowiedniego
stroju i obuwia sportowego.
6. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz
dostosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.
7. Za bezpieczeństwo korzystania z boiska odpowiada prowadzący zajęcia.
8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i sprzętu sportowego należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub
administratorowi boiska.
9. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na terenie boiska. Osoby
naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz regulamin będą pociągnięte do odpowiedzialności
karno-administracyjnej.

Zabrania się:

– przebywania kibiców i osób postronnych na płycie boiska
– niszczenia płyty sportowej i osprzętu boisk,
– wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie boisk,
– palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie boisk,
– zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
– wprowadzania zwierząt,
– jazdy rowerem i innymi pojazdami,
– przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
– korzystania z boisk osobom niepełnoletnim bez opieki trenera, nauczyciela.

Uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy zgłaszać do administratora od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
tel. (25) 682 30 89 lub 518-606-612

Pobierz regulamin